14 – Gestió Administrativa-Dual

En aquest mòdul de 310 hores. En aquest mòdul hem creat una empresa amb els companys de la classe i hem organitzat l’empresa com si fos real.

Hem treballat amb empreses externes al centre que eran alumnes d’altres cicles.

Unitat formativaTítolHores
UF 1Gestió online de l’empresa60
UF 2Projecte empresa190
UF 3 L’anàlisi econòmica i financera de l’empresa60

13 – Formació en centres de treball

Unitat formativaTítolHores
FCTPràctiques en empresa350 hores

12 – Formació i orientació laboral

 En aquest mòdul de 75 hores.  El mòdul de “Formació i orientació laboral” és un mòdul transversal que s’estudia a tots els cicles professionals, i que té l’objectiu fonamental d’iniciar el futur tècnic professional en el món del treball, oferint-li una sèrie de recursos que li han de permetre l’accés al mercat laboral i la planificació del seu futur professional. 

L’estudiant adquirirà coneixements i recursos que li possibilitaran moure’s amb seguretat en l’entramat econòmic i jurídic que constitueix l’empresa, i assolirà un coneixement dels seus drets i deures, així com de les eines que el dret laboral posa al seu abast per gestionar-los. També serà capaç d’identificar les situacions de risc derivades del treball, i conèixer i aplicar els mitjans de prevenció i protecció per a la seva salut laboral.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1 Incorporació al treball42
UF2Prevenció de riscos laborals33

11 – Empresa a l’aula

 En aquest mòdul de 33 hores. En aquest model treballem a la classe com  una empresa real i contactem amb altres empreses creades per altres alumnes de  instituts a nivell internacional i creem fem compra-venta amb ells. 

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Empresa a l’aula33

10 – Empresa i administració

En aquest mòdul, de 165 hores, servirà per analitzar l’empresa i la seva organització per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com el procés d’innovació que desenvolupa.

Es  treballa com  està formada l’Administració pública, per a què  serveix,  com  es  finança  i  quin és el procediment   administratiu que cal seguir en el moment de dur a terme qualsevol gestió relacionada amb l’Administració i la forma de relacionar-se amb el sistema tributari.   

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Innovació i emprenedoria33
UF 2Empresa i activitat econòmica24
UF3 Administració pública60
UF 4Fiscalitat empresarial bàsica48

08 – Operacions administratives de suport

 En aquest mòdul de 55 hores. Realizem tasques que potser poden passar desapercebudes, però són necessàries per a  correcte funcionament d’una organització. Hi ha una gran quantitat de tasques auxiliars en què l’administratiu ha d’aplicar els seus coneixements previs.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Selecció i tractament de la informació22
UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu33

09 – Anglès

Technical English consists of working in different aspects related to the main topics of administration, such as: Preparing and compiling documentation and entering data into the corporation’s database,performing tasks of administrative support for the daily operation of the company, classifying, filing and ordering documents according to the established criteria for document management, etc and this is taught basically through specialized material.

 Other important aspects that the student must know are the use of administrative techniques for writing mails, curriculums, memorandums, making telephone calls and dealing with aspects of selling and buying products and solving any commercial problem. It’s important to improve the oral skills, so we work with presentations, conversations, and there is an English assistant who helps with the speaking matter.

 We also prepare our students for the official Cambridge Exams, such as PET (B1) and First (B2) so they get the title which will help them to have a better curriculum in the future.

 

Unitat formativaTítolHores
UF1Anglès tècnic 99 hores

07 – Tractament informàtic de la informació

En aquest mòdul es donarà una visió global als paquets ofimàtics existents. També s’aprofundirà en tres de les eines ofimàtiques bàsiques (processadors de text, fulls de càlcul i bases de dades) així com també es treballarà amb el programari especialitzat en l’edició d’imatges i vídeos, en el programari de gestió de presentacions i en les eines bàsiques per a qualsevol entorn ofimàtic actual de correu i d’agenda. A banda de presentar les eines i metodologies adequades pel manteniment d’un sistema informàtic.

Unitat formativaTítolHores
UF1Tecnologia i comunicacions digitals33 hores
UF2Ordinografia i gravació de dades33 hores
UF3Tractament de la informació escrita i numèrica66 hores
UF4Tractament de dades i integració d’aplicacions33 hores
UF 5  Presentacions multimèdia de continguts 33 hores
UF 6Eines d’internet per a l’empresa33 hores

06 – Tractament de la documentació comptable

S’ha de recollir tota la informació que sigui significativa a nivell comptable i que justifiqui alguna transacció que s’hagi donat en relació amb l’empresa. Cada transacció ha de quedar justificada per algun document mercantil, com ara un xec, factura, albarà, etc. i s’hauran de comptabilitzar les operacions econòmiques d’un exercici econòmic complet, reconeixent i aplicant la metodologia comptable i els criteris del PGC de Pimes; utilitzant l’aplicació informàtica de gestió comptable CONTASOL.

En aquest món globalitzat en què vivim es fa necessari, cada vegada més, tenir un coneixement profund de l’empresa i del seu entorn per poder prendre decisions sobre els seus resultats econòmics.

Unitat formativaTítolHores
UF1 Preparació i codificació comptable33 hores
UF2 Registre comptable36 hores
UF3Comptes anuals bàsics15
UF4 Verificació i control intern15

05 – Tècnica comptable

La principal missió de la comptabilitat és controlar, però també és molt important que a la vegada serveixi per informar. Es converteix en la millor eina per donar informació de l’empresa.

En la UF1 “Patrimoni i metodologia comptable” s’introdueixen tots els conceptes bàsics del patrimoni, que són els béns, drets i obligacions, elements clau per estudiar la comptabilitat. També s’estudia la part més normativa, les regles del joc, amb el Pla general comptable, i alhora s’analitza un quadre de comptes.

En la UF2 “Cicle comptable bàsic”, es fa una introducció eminentment pràctica de casos molt senzills que ajuden a poder entendre tot el procés comptable i conèixer la utilitat dels llibres comptables.

En la UF3 “Cicle comptable mitjà” s’aplica tot el cicle comptable complert amb operacions més avançades.
Es fa una introducció als comptes que s’han de confeccionar al final de l’exercici econòmic i es presenta una aplicació informàtica de gestió comptable. CONTASOL

Unitat formativaTítolHores
UF1Patrimoni i metodologia comptable33 hores
UF2Cicle comptable bàsic
66 hores
UF3Cicle comptable mitjà33 hores