12 – Formació en centres de treball

Unitat formativaTítolHores
FCTPràctiques en empresa416 hores

11 – Formació i orientació laboral

 En aquest mòdul de 66 hores.  El mòdul de “Formació i orientació laboral” és un mòdul transversal que s’estudia a tots els cicles professionals, i que té l’objectiu fonamental d’iniciar el futur tècnic professional en el món del treball, oferint-li una sèrie de recursos que li han de permetre l’accés al mercat laboral i la planificació del seu futur professional. 

L’estudiant adquirirà coneixements i recursos que li possibilitaran moure’s amb seguretat en l’entramat econòmic i jurídic que constitueix l’empresa, i assolirà un coneixement dels seus drets i deures, així com de les eines que el dret laboral posa al seu abast per gestionar-los. També serà capaç d’identificar les situacions de risc derivades del treball, i conèixer i aplicar els mitjans de prevenció i protecció per a la seva salut laboral.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1 Incorporació al treball33 hores
UF2Prevenció de riscos laborals33 hores

10 – Empresa a l’aula

Aquest mòdul professional de 264 hores conté la formació necessària per a exercir les funcions que realitza un auxiliar administratiu de manera integrada i en un context real, a més d’algunes funcions pròpies de l’àrea comercial de l’empresa.

Es pretén que l’alumne apliqui en aquest mòdul professional tots els coneixements, procediments i aptituds adquirits al llarg del seu procés d’aprenentatge i faci els treballs de suport administratiu en cadascuna de les àrees funcionals de l’empresa creada per a aquest propòsit.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Empresa a l’aula264 hores

09 – Empresa i administració

En aquest mòdul, de 132 hores, servirà per analitzar l’empresa i la seva organització per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com el procés d’innovació que desenvolupa.

Es  treballa com  està formada l’Administració pública, per a què  serveix,  com  es  finança  i  quin és el procediment   administratiu que cal seguir en el moment de dur a terme qualsevol gestió relacionada amb l’Administració i la forma de relacionar-se amb el sistema tributari.   

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Innovació i emprenedoria33 hores
UF 2Empresa i activitat econòmica22 hores
UF3 Administració pública44 hores
UF 4Fiscalitat empresarial bàsica33 hores

13 – Gestió Online d’Empreses

 En aquest mòdul de 66 hores l’alumne es familiaritza amb el disseny i manteniment d’una web corporativa d’una empresa, una botiga online i les xarxes socials més importants. Noves competències pels futurs treballadors de les empreses.

>

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Gestió Online d’empreses66 hores

08 – Anglès

Technical English consists of working in different aspects related to the main topics of administration, such as: Preparing and compiling documentation and entering data into the corporation’s database,performing tasks of administrative support for the daily operation of the company, classifying, filing and ordering documents according to the established criteria for document management, etc and this is taught basically through specialized material.

 Other important aspects that the student must know are the use of administrative techniques for writing mails, curriculums, memorandums, making telephone calls and dealing with aspects of selling and buying products and solving any commercial problem. It’s important to improve the oral skills, so we work with presentations, conversations, and there is an English assistant who helps with the speaking matter.

 We also prepare our students for the official Cambridge Exams, such as PET (B1) and First (B2) so they get the title which will help them to have a better curriculum in the future.

 

Unitat formativaTítolHores
UF1Anglès tècnic 99 hores

07 – Tractament informàtic de la informació

En aquest mòdul es donarà una visió global als paquets ofimàtics existents. També s’aprofundirà en tres de les eines ofimàtiques bàsiques (processadors de text, fulls de càlcul i bases de dades) així com també es treballarà amb el programari especialitzat en l’edició d’imatges i vídeos, en el programari de gestió de presentacions i en les eines bàsiques per a qualsevol entorn ofimàtic actual de correu i d’agenda. A banda de presentar les eines i metodologies adequades pel manteniment d’un sistema informàtic.

Unitat formativaTítolHores
UF1Tecnologia i comunicacions digitals33 hores
UF2Ordinografia i gravació de dades33 hores
UF3Tractament de la informació escrita i numèrica66 hores
UF4Tractament de dades i integració d’aplicacions33 hores
UF 5  Presentacions multimèdia de continguts33 hores
UF 6Eines d’internet per a l’empresa33 hores

06 – Tractament de la documentació comptable

S’ha de recollir tota la informació que sigui significativa a nivell comptable i que justifiqui alguna transacció que s’hagi donat en relació amb l’empresa. Cada transacció ha de quedar justificada per algun document mercantil, com ara un xec, factura, albarà, etc. i s’hauran de comptabilitzar les operacions econòmiques d’un exercici econòmic complet, reconeixent i aplicant la metodologia comptable i els criteris del PGC de Pimes; utilitzant l’aplicació informàtica de gestió comptable CONTASOL.

En aquest món globalitzat en què vivim es fa necessari, cada vegada més, tenir un coneixement profund de l’empresa i del seu entorn per poder prendre decisions sobre els seus resultats econòmics.

Unitat formativaTítolHores
UF1 Preparació i codificació comptable33 hores
UF2 Registre comptable66 hores
UF3Comptes anuals i control intern33 hores

05 – Tècnica comptable

La principal missió de la comptabilitat és controlar, però també és molt important que a la vegada serveixi per informar. Es converteix en la millor eina per donar informació de l’empresa.

En la UF1 “Patrimoni i metodologia comptable” s’introdueixen tots els conceptes bàsics del patrimoni, que són els béns, drets i obligacions, elements clau per estudiar la comptabilitat. També s’estudia la part més normativa, les regles del joc, amb el Pla general comptable, i alhora s’analitza un quadre de comptes.

En la UF2 “Cicle comptable bàsic”, es fa una introducció eminentment pràctica de casos molt senzills que ajuden a poder entendre tot el procés comptable i conèixer la utilitat dels llibres comptables.

En la UF3 “Cicle comptable mitjà” s’aplica tot el cicle comptable complert amb operacions més avançades.

Es fa una introducció als comptes que s’han de confeccionar al final de l’exercici econòmic i es presenta una aplicació informàtica de gestió comptable. CONTASOL

Unitat formativaTítolHores
UF1Patrimoni i metodologia comptable33 hores
UF2Cicle comptable bàsic33 hores
UF3Cicle comptable mitjà66 hores
   

04 – Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

gestio-administrativa-M3-Reus

En aquest mòdul de 132 hores s’inclouen els continguts que han de permetre elaborar la documentació necessària per dur a terme una operació financera o d’assegurança, per formalitzar-la i per entendre’n el procés des de la seva concepció, passant pel manteniment fins a la finalització, sense oblidar el desenvolupament dels processos bàsics que es duen a terme en entitats financeres, entitats públiques i entitats d’assegurances.

Unitat formativaTítolHores
UF1 Control de tresoreria33 hores
UF2Tramitació d’instruments financers i  d’assegurances66 hores
UF3 Operacions financeres bàsiques33 hores

03 – Operacions administratives de recursos humans

recursos-humans-cicles-e1540885361684_800x600

Operacions administratives de recursos humans, amb un total de 99 hores és un mòdul dedicat a “Selecció i formació” estudiarem què és el departament de recursos humans, quines funcions té i com les porta a terme. També veurem aspectes legals fonamentals que afecten empresaris i treballadors. Desenvoluparem de manera específica les funcions de selecció i formació de personal.

Unitat formativaTítolHores
UF1Selecció i formació33 hores
UF2Contractació i retribució33 hores
UF3Processos de l’activitat laboral33 hores

02 – Operacions administratives de compravenda

gestio-administrativa-M2-Reus

Una de les competències professionals dels tècnics en gestió administrativa és realitzar les gestions administratives del procés comercial. Aquesta competència professional s’aborda en aquest mòdul Operacions administratives de compravenda.

Per gestionar les operacions administratives de compravenda són necessaris professionals que coneguin tot el circuït de la documentació que es genera i siguin capaços d’elaborar i formalitzar aquests documents, des de les comandes de productes o serveis, tant les dels clients com les sol·licitades als proveïdors, fins al cobrament o pagament d’aquestes operacions. Tota la documentació generada s’ha de tramitar i registrar; per tant, l’ordre i el mètode de treball són actituds bàsiques a fi de desenvolupar correctament aquestes funcions. Per poder dur a terme les operacions de compra i venda de productes hi ha una altra activitat necessària: l’emmagatzematge de productes. Els tècnics en gestió administrativa han de conèixer com s’organitza un magatzem, com s’enregistren les entrades i sortides d’existències, com s’elaboren els inventaris i com es prenen determinades decisions.

 Les empreses han de complir amb les seves obligacions fiscals i les obligacions formals relacionades. Els tècnics en gestió administrativa han de conèixer el funcionament del principal impost que afecta les operacions de compravenda, l’Impost sobre el valor Afegit (IVA), saber calcular les liquidacions en el Règim General i presentar les declaracions-liquidacions d’IVA més representatives.

Unitat formativaTítolHores
UF1Circuit administratiu de la compravenda33 hores
UF2 Gestió d’estocs33 hores
UF3Declaracions fiscals derivades de la compravenda33 hores

01 – Comunicació empresarial i atenció al client

Mòdul de 132 hores. S’aprèn a utilitzar les tècniques comunicatives per a configurar la bona imatge de l’empresa o institució, a la vegada evitar errors i transmetre el missatge amb rapidesa, eficàcia i eficiència que fa que el desenvolupament de la feina sigui fluid i productiu, afavoreix la innovació i evita la duplicació d’esforços optimitzant els recursos i les capacitats. Per a un administratiu, una bona comunicació oral i escrita, i la seva gestió i arxivament correctes són molt importants per al desenvolupament de la seva professió en el si d’una estructura organitzativa. S’estudia el departament d’atenció al client i es desenvolupen les tècniques de comunicació i habilitats socials, d’acord amb les tipologies dels clients, els seus comportaments i les seves necessitats, que faciliten l’empatia amb el client o usuari en situacions d’atenció o assessorament, i també es tracta la gestió de les queixes i reclamacions

Unitat formativaTítolHores
UF1Comunicació empresarial oral33 hores
UF2Comunicació empresarial escrita33 hores
UF3Sistemes d’arxiu33 hores
UF4Atenció al client/usuari33 hores