06 – Tractament de la documentació comptable

S’ha de recollir tota la informació que sigui significativa a nivell comptable i que justifiqui alguna transacció que s’hagi donat en relació amb l’empresa. Cada transacció ha de quedar justificada per algun document mercantil, com ara un xec, factura, albarà, etc. i s’hauran de comptabilitzar les operacions econòmiques d’un exercici econòmic complet, reconeixent i aplicant la metodologia comptable i els criteris del PGC de Pimes; utilitzant l’aplicació informàtica de gestió comptable CONTASOL.

En aquest món globalitzat en què vivim es fa necessari, cada vegada més, tenir un coneixement profund de l’empresa i del seu entorn per poder prendre decisions sobre els seus resultats econòmics.

Unitat formativaTítolHores
UF1 Preparació i codificació comptable33 hores
UF2 Registre comptable66 hores
UF3Comptes anuals i control intern33 hores