10 – Empresa a l’aula

Aquest mòdul professional de 264 hores conté la formació necessària per a exercir les funcions que realitza un auxiliar administratiu de manera integrada i en un context real, a més d’algunes funcions pròpies de l’àrea comercial de l’empresa.

Es pretén que l’alumne apliqui en aquest mòdul professional tots els coneixements, procediments i aptituds adquirits al llarg del seu procés d’aprenentatge i faci els treballs de suport administratiu en cadascuna de les àrees funcionals de l’empresa creada per a aquest propòsit.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Empresa a l’aula264 hores