07 – Tractament informàtic de la informació

En aquest mòdul es donarà una visió global als paquets ofimàtics existents. També s’aprofundirà en tres de les eines ofimàtiques bàsiques (processadors de text, fulls de càlcul i bases de dades) així com també es treballarà amb el programari especialitzat en l’edició d’imatges i vídeos, en el programari de gestió de presentacions i en les eines bàsiques per a qualsevol entorn ofimàtic actual de correu i d’agenda. A banda de presentar les eines i metodologies adequades pel manteniment d’un sistema informàtic.

Unitat formativaTítolHores
UF1Tecnologia i comunicacions digitals33 hores
UF2Ordinografia i gravació de dades33 hores
UF3Tractament de la informació escrita i numèrica66 hores
UF4Tractament de dades i integració d’aplicacions33 hores
UF 5  Presentacions multimèdia de continguts33 hores
UF 6Eines d’internet per a l’empresa33 hores