11 – Formació i orientació laboral

 En aquest mòdul de 66 hores.  El mòdul de “Formació i orientació laboral” és un mòdul transversal que s’estudia a tots els cicles professionals, i que té l’objectiu fonamental d’iniciar el futur tècnic professional en el món del treball, oferint-li una sèrie de recursos que li han de permetre l’accés al mercat laboral i la planificació del seu futur professional. 

L’estudiant adquirirà coneixements i recursos que li possibilitaran moure’s amb seguretat en l’entramat econòmic i jurídic que constitueix l’empresa, i assolirà un coneixement dels seus drets i deures, així com de les eines que el dret laboral posa al seu abast per gestionar-los. També serà capaç d’identificar les situacions de risc derivades del treball, i conèixer i aplicar els mitjans de prevenció i protecció per a la seva salut laboral.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1 Incorporació al treball33 hores
UF2Prevenció de riscos laborals33 hores