01 – Comunicació empresarial i atenció al client

Mòdul de 132 hores. S’aprèn a utilitzar les tècniques comunicatives per a configurar la bona imatge de l’empresa o institució, a la vegada evitar errors i transmetre el missatge amb rapidesa, eficàcia i eficiència que fa que el desenvolupament de la feina sigui fluid i productiu, afavoreix la innovació i evita la duplicació d’esforços optimitzant els recursos i les capacitats. Per a un administratiu, una bona comunicació oral i escrita, i la seva gestió i arxivament correctes són molt importants per al desenvolupament de la seva professió en el si d’una estructura organitzativa. S’estudia el departament d’atenció al client i es desenvolupen les tècniques de comunicació i habilitats socials, d’acord amb les tipologies dels clients, els seus comportaments i les seves necessitats, que faciliten l’empatia amb el client o usuari en situacions d’atenció o assessorament, i també es tracta la gestió de les queixes i reclamacions

Unitat formativaTítolHores
UF1Comunicació empresarial oral33 hores
UF2Comunicació empresarial escrita33 hores
UF3Sistemes d’arxiu33 hores
UF4Atenció al client/usuari33 hores