Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu de formació professional en modalitat d’Fp dual inclou els valors, els objectius i les prioritats d’actuació, així com, la concreció dels currículums  i l’organització  de cada etapa.

OBJECTIUS:

ACCIÓ TUTORIAL

L’orientació és un dels eixos vertebradors del nostre centre i forma part de l’educació integral del nostre alumnat.

Considerem l’orientació personal i professional un element bàsic per acompanyar i ajudar l’alumnat a definir la seva trajectòria laboral.

Per tot aixó:

 • Acompanyem i orientem l’alumnat personalment, academicament i professionalment per ajudar-los a descobrir les seves habilitats professionals i el seu itinerari acadèmic.
 • Atenem individualment a  tots aquells alumnes que mostrin possibles dificultats d’aprenentatge.
 • Orientem a les famílies en la seva tasca educativa. Programem dos visites a les famílies durant el curs (setembre i febrer) i tutories individuals amb la presència de l’alumne/a i la família.

POTENCIAR LES CAPACITATS CLAU

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables a nivell individual i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions; capacitats que l’alumnat de cicles formatius haurà de mostrar al llarg dels dos cursos acadèmics.

En aquesta línia:

 • Impartim xerrades formatives i orientadores.
 • Programen activitats a l’aula amb noves metodologies d’aprenentantge: treball cooperatiu, Projectes, exposicions orals, etc.
 • Fem visites a institucions i empreses del sector.
 • Participem en xerrades tècniques i professionals.

FP DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

A més a més:

 • Som l’únic centre a Reus que ha implantat l’FP dual als cicles formatius de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
 • Creixem cada any amb el nombre d’acords signats i incrementem el nombre de beques.
 • Tenim una relació molt directa amb les empreses col·laboradores en els projectes Duals, per això, actualitzem el currículum formatiu dels cicles formatius tenint en compte les necessitats que ens manifesten les empreses.
 • Orientem als alumnes vers la formació complementària.

TREBALL EN TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement)

Una altra de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves tecnologies per la millora dels processos d’aprenentatge de l’alumnat (TAC) i per la millora de la gestió de l’ ensenyament en el sentit més ampli.

Al nostre centre :

 • Hem cablejat i donat cobertura wifi a totes les aules del centre. 
 • Hem dotat de projectors i pissarres digitals interactives (PDI) les aules. 
 • Disposem de quatre aules d’informàtica  i cuatre aules mòbils.
 • Disposem d’una plataforma educativa (intranet) que permet treballar continguts digitals així com millorar la gestió i comunicació entre el professorat, l’alumnat i les famílies.
 • Participem en projectes telemàtics que potencien una metodologia de treball cooperatiu, en les quals les TAC són un mitjà de comunicació, expressió i coneixement per a alumnes i professors. 
 • Eduquem en valors, on es consciència l’alumnat sobre l’ús responsable de les noves tecnologies.

AMPLIACIÓ LLENGUA ANGLESA

Volem que la nostra escola, sigui una escola de qualitat i que les llengües hi juguin un paper prioritari. Que el nostre alumnat estigui preparat per afrontar tots els reptes que la societat d’avui en dia els pugui posar per endavant, que es puguin moure arreu sense entrebancs, que siguin ciutadans del món.

Per tot això:

 • Som Centre Certificador de Cambridge, preparació per als exàmens d’anglès de Cambridge: YLE, KET, PET, i FCE
 • Implementem 2 hores més del currículum d’anglès tècnic en els dos cicles formatius amb activitats diverses.
 • Disposem de la figura de l’ AUXILIAR DE CONVERSA en llengua anglesa.  Aquesta figura ens permet gaudir d’un  parlant  de la llengua anglesa que dóna suport al nostre projecte  d’escola,  fent tasques d’assistència i de suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge i augmentant el contacte del nostre alumnat amb aquesta llengua.

EFQM

El nostre centre és conscient que per assolir i mantenir els compromisos educatius basats en la nostra missió , visió i valors  ens cal la voluntat de millorar constantment. Adoptar un sistema de gestió de la qualitat ens permet  afrontar els nous reptes amb garanties. És per això que treballem amb la implementació del model EFQM de qualitat i excel·lència.  A través de l’autoavaluació, el model EFQM permet una gestió més eficaç, eficient  i que promou un procés de millora contínua en tots els àmbits de l’escola.