Procediment Preinscripcio Cicles Formatius

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CFGM

Curs 2024-25

La sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà es pot tramitar al web www.gencat.cat/preinscripcio i s’ha d’adjuntar la documentació d’identificació o de criteri que correspongui.

Procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització. Poden participar en aquest procés:

 • L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l’ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 1r curs de Batxillerat.
 • L’alumnat que ha superat un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o un Cicle Formatiu de Grau Bàsic o Formació Professional Bàsica.
 • L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés al Cicles de Grau Mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

Per a aquest procés només es pot demanar places per al 1r curs.

Procés per a la resta d’alumnat. Poden participar en aquest procés:

 • L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 • L’alumnat que ha superat un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o un Cicle Formatiu de Grau Bàsic que no ha participat en el procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 • L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als Cicles de Grau Mitjà, ha superat la prova d’accés ( inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi ha estat admesos.
 • L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.

Què necessito per a fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: És necessari un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa en línia.
 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es disposa d’aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 • Codi identificador de l’alumne/a, RALC: Quan les sol·licituds de preinscripció es fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l’alumne/a. Aquest codi es pot consultar en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne o es pot demanar al centre educatiu on estudies o has estudiat. Per fer la consulta i obtenir el número d’identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l’alumne/a i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.
 • Codi del Cicle al qual voleu accedir: Gestió Administrativa (AG10) / Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10) / Codi de Centre Maria Rosa Molas 43002351
 • Documentació identificativa És necessària quan l’alumne/a no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic: el llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l’alumne/a és menor. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne/a és major de 18 només cal presentar el seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.
 • Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic: Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen 4t d’ESO, no han d’adjuntar cap certificat de qualificació mitjana de l’expedient, ja que aquesta s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Documentació:
  • Els/les alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 han d’adjuntar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
  • Si són estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • Els/les alumnes que al·leguen un estudi estranger i aquest estudi no està homologat a Catalunya des de l’any 2016: Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació. Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació. (IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5).
  • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació, es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

Per fer-ne la preinscripció de Formació Professional de Grau Mitjà s’ha d’emplenar ÚNICAMENT un formulari de preinscripció que s’hi podrà accedir directament des del web del gencat. Un cop dins tenim DUES OPCIONS DE PREINSCRIPCIÓ:  es pot fer en suport electrònic (amb certificat Digital) i s’indica el codi identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC), es recuperaran les dades i no caldrà adjuntar cap altra documentació identificativa i en el cas de fer-ho en suport informàtic (no cal certificat digital) PERÒ és indispensable d’adjuntar el NIF/NIE de la persona sol·licitant.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any en curs) o l’alumne/a (major d’edat o que els 18 anys durant l’any en curs) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

Es pot utilitzar qualsevol certificat digital; en cas de no tenir-ne, el més senzill és obtenir IdCAT Mòbil, certificat que per a cada ús envia un codi al mòbil; per fer-ho cal ser MAJOR D’EDAT, tenir DNI (NIE no serveix) i targeta sanitària del CatSalut.

Preinscripció en suport electrònic: el tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Cal seguir els següents passos:

 1. Ves a l’apartat de Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic.
 2. Introdueix el número identificador de l’alumne/a, el RALC/IDALU.
 3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin. MOLT IMPORTANT posar bé el correu electrònic ja que és on arriben els missatges sobre l’estat de la preinscripció.
 4. Indica el codi dels cicles als quals vols accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi. Les dades d’accés al cicle: La nota de l’ESO que demana el formulari (és la nota dels 3 primers cursos si encara estàs fent 4t) o la nota final d’etapa si ja tens el títol d’ESO. Si no saps la nota i tens Identificador d’alumne/a (IDALU/RALC), la pots posar orientativa i el sistema ja la consultarà abans de fer l’assignació de places.
 5. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si tens alguna necessitat educativa específica…).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.
 9. RECORDAR de revisar la llista de puntuacions provisionals per si cal fer alguna reclamació.

Preinscripció en suport informàtic: cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Cal seguir els següents passos:

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en suport informàtic.
 2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin. MOLT IMPORTANT posar bé el correu electrònic ja que és on arriben els missatges sobre l’estat de la preinscripció.
 3. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.
 4. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
  • Major d’edat (o es fa els 18 anys durant l’any 2024): DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre la Unió Europea.
  • Menor d’edat (i no es fan els 18 anys durant l’any 2024): de l’alumne/a DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o documenta d’identitat d’un país membre de la Unió Europea i Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Altres informacions

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud , en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, excepte l’alumnat que ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització però no ha estat admès, que també pot presentar una sol·licitud per a la resta de l’alumnat. En la sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud, excepte en els casos que es prevegin específicament, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.